ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (cudeBEM)» (80738 – Ε.Υ.: Α. Χασιακός) (02/08/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 620/01-08-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 : Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας -Ανάπτυξης & Καινοτομίας Στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ'», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Αθανάσιο Χασιακό, Αναπλ. Καθηγητή  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/08/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2019 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80738
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Χασιακός