ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «(NeuroSen) Η κυτταρική γήρανση στους πληθυσμούς των ενήλικων Νευροβλαστκών Κυττάρων (ΝΒΚ) του εγκεφάλου. Ρύθμιση από το μικροπεριβάλλον και ρυθμιστής της νευρογένεσης έναντι της ολιγοδενδρογένεσης» (80782 – Ε.Υ.: Η. Καζάνης) (11/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 607/10-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «(NeuroSen) Η κυτταρική γήρανση στους πληθυσμούς των ενήλικων Νευροβλαστκών Κυττάρων (ΝΒΚ) του εγκεφάλου. Ρύθμιση από το μικροπεριβάλλον και ρυθμιστής της νευρογένεσης έναντι της ολιγοδενδρογένεσης.», που χρηματοδοτείται από τον οργανισμό FONDATION SANTE, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Ηλία Καζάνη, λέκτορα του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 - 10:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80782
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Η. Καζάνης