ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας προϊόντος μέσω αισθητήρων με σκοπό την απομακρυσμένη υποστήριξη επισκευής μέσω επαυξημένης πραγματικότητας- Sensor- based product monitoring system to support augmented reality remote maintenance (SPARE)» (80765 – Ε.Υ.: Γ. Χρυσολούρης) (11/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 607/10-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας προϊόντος μέσω αισθητήρων με σκοπό την απομακρυσμένη υποστήριξη επισκευής μέσω επαυξημένης πραγματικότητας - Sensor- based product monitoring system to support augmented reality remote maintenance (SPARE)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Oμ. Καθηγητή Γεώργιο Χρυσολούρη του Τμήματος Μηχανολόγων & Αερ/γών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80765
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης