ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HYMENSO ERANET-MED "ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ» (57680000 – Ε.Υ.: A. Καζαντζίδης) (21/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 601/20-05-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη υβριδικών ηλιακών συστημάτων στη Μέση Ανατολή – Βόρεια Αφρική, HYMENSO», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETS – ERANETMED Renewable Energies», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Καζαντζίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 - 7:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57680000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
A. Καζαντζίδης