ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Selecting wh-Questions: Integrating Theoretical with Experimental and Applied Linguistics» (80602 - Ε.Υ. Χ.ΒΛΑΧΟΣ) (08/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 581 / 4-2-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Selecting wh-Questions: Integrating Theoretical with Experimental and Applied Linguistics” (SeQuest: InTEAL), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χρήστο Βλάχο, Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Υπότροφο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:25/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80602
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ.ΒΛΑΧΟΣ