ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μια προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη 2-παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε δόση 6 mg/kg/ημέρα σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη στη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα οι οποίοι έχουν λάβει μια προηγούμενη θεραπεία» (46610000 - Ε.Υ. Α. Συμεωνίδης) (08/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 581/04-02-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μια προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη 2-παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε δόση 6 mg/kg/ημέρα σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη στη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα οι οποίοι έχουν λάβει μια προηγούμενη θεραπεία», που χρηματοδοτείται από AB Science με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ανάργυρο Συμεωνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,  του Πανεπιστημίου Πατρών ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019 - 10:30πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Σάββατο, 23 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
46610000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Συμεωνίδης