ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΒΜ - ΙPA» (2248– Ε.Υ.: Θ. Αντωνακόπουλος) (11/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 562/10-09-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΙΒΜ - ΙPA», που χρηματοδοτείται από την ΙΒΜ , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Θ. Αντωνακόπουλο  Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης. 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/09/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 - 7:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
2248
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Θ. Αντωνακόπουλος