ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Towards an innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake» (80313– Ε.Υ.: Α. Καζαντζίδης) (11/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 562/10-09-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου«Towards an innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Erasmus+», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Καζαντζίδη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/09/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 - 6:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80313
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Καζαντζίδης