ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Yλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2014» (52630000– Ε.Υ.: K. Κουτσικόπουλος) (07/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 561/30-08-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Yλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2014», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝ.ΑΛ.Ε), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/09/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018 - 9:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
52630000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
K. Κουτσικόπουλος