ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Plant Up)» (80309 – Ε.Υ.: Γ. ΙΑΤΡΟΥ) (09/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 555/07-06-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, αναγνώριση, αποθήκευση και ex situ καλλιέργεια στον Βοτανικό Κήπο αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών», της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Plant Up)» που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και  Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιατρού Γρηγόριο, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/07/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Ιούλιος 2018 - 8:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80309