ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΜΕΔΕ» (54430000– Ε.Υ.: Π. Γιαννόπουλος) (06/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 554/18-06-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΤΣΜΕΔΕ» που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Π. Γιαννόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/07/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 6 Ιούλιος 2018 - 7:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Σάββατο, 21 Ιούλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
37060500