ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μία φάσης 3, τυποποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Ροξαντουστάτ για την θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν υποβάλλονται σε νεφρική κάθαρση» (54430000– Ε.Υ.: Δ. Γούμενος) (06/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 555/27-06-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Μία φάσης 3, τυποποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Ροξαντουστάτ για την θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν υποβάλλονται σε νεφρική κάθαρση» που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δ. Γούμενο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/07/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 6 Ιούλιος 2018 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Σάββατο, 21 Ιούλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54430000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Γούμενος