ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διερεύνηση του ανοσοποιητικού συστήματος στη μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων» (29730000 - Ε.Υ. Α. Σπυριδωνίδης) (08/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 548 / 23-04-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Διερεύνηση του ανοσοποιητικού συστήματος στη μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/05/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 8 Μάιος 2018 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 23 Μάιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
29730000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης