ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PERMASOL: Perovskite Materials for Efficient Solar Cells» (54540000 - Ε.Υ. Ιωσήφ Γαλανάκης) (16/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 544 / 19-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «PERMASOL: Perovskite Materials for Efficient Solar Cells», που χρηματοδοτείται από το Austrian Institute of Technology, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωσήφ Γαλανάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/05/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Μάιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54540000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ιωσήφ Γαλανάκης