ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» (80239 - Ε.Υ. N. Aσπράγκαθος) (16/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 546/02-04-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «INTERREG Balkan - Mediterranean 2014-2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. N. Aσπράγκαθο,  Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/05/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Μάιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80239
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Ασπράγκαθος