ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Matching Funds - “ADVANTAGE”» (ΦΚ: 80339 – Ε.Υ.: Η. Παναγιωτόπουλος) (16/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 546/02-04-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Matching Funds - “ADVANTAGE”» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους/ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Η. Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/05/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 - 12:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 1 Μάιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80339
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ηλίας Παναγιωτόπουλος