ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Plant Up)» (ΦΚ: 80309 – Ε.Υ.: Γ. ΙΑΤΡΟΥ) (02/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 545/26-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Plant Up)», που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και  Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιατρού Γρηγόριο, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 17/04/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 2 Απρίλιος 2018 - 4:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 17 Απρίλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80309
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Ιατρού