ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων» (ΦΚ: 80381 – Ε.Υ.: E. ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ) (21/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 543/12-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Πασπαλάκη, του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/04/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 - 10:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 5 Απρίλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80381
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ε. Πασπαλάκης