ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HELPOS Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης της Λιθόσφαιρας» (80308- Ε.Υ. Ε. Σώκος) (12/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 541/26-02-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του Υποέργου (12) του Παν/μίου Πατρών (ΠΠ)», της Πράξης «HELPOS Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης της Λιθόσφαιρας)», που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση των υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ευθύμιο Σώκο Αναπλ. Καθηγητή, του Τμήματος Γεωλογίας. του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/03/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2018 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80308
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Eυθύμιος Σώκος