ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Get Close to Opera: Training Opera Educational Area to foster Migrants Cultural Integration in Europe» (ΦΚ: 80368 – Ε.Υ.: Ε. Αρβανίτη) (12/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 542/05-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Get Close to Opera: Training Opera Educational Area to foster Migrants Cultural Integration in Europe», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 Vocational Training, με Επιστημονική Υπεύθυνη τον Καθηγητή Ε. Αρβανίτη, του Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/03/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2018 - 11:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80368
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ε. Αρβανίτη