ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (MBA Food Business Management)» (54300000 - Ε.Υ. Γ. Μπεληγιάννης) (12/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 533/27-12-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ  (MBA Food Business Management)» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μπεληγιάννη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/01/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54300000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Μπεληγιάννης