ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GPP4Growth: Green public procurement for resource-efficient regional growth» (57500000 - Ε.Υ. Χ. Μπούρας) (10/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 533/27-12-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «GPP4Growth: Green public procurement for resource-efficient regional growth» που συγχρηματοδοτείται από Interreg Europe και Εθνική συμμετοχή στο πλαίσιο του «Interreg Europe», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χ. Μπούρα, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 25/01/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2018 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57500000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρήστος Μπούρας