ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μ.Π.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» (54400000 - Ε.Υ. N. Γιαννακόπουλος) (05/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 529/27-11-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Μ.Π.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. N. Γιαννακόπουλο,  Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/12/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 5 Δεκέμβριος 2017 - 12:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54400000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Γιαννακόπουλος