ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NHYTE: New Hybrid Thermoplastic Composite Aerostructures manufactured by Out of Autoclave Continuous AutomatedTechnologies» (80101 - Ε.Υ. Σ. Παντελάκης) (07/09/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 517/01-09-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «NHYTE: New Hybrid Thermoplastic Composite Aerostructures manufactured by Out of Autoclave Continuous Automated Technologies» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σ. ΠαντελάκηΚαθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/09/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος 2017 - 11:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80101
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σπυρίδων Παντελάκης