ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ» στα πλαίσια του Υποέργου 1: «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (49330000 - Ε.Υ. Κ. Κουτσικόπουλος) (05/09/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 516/31-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ» στα πλαίσια του Υποέργου 1: «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» που χρηματοδοτείται από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. ΚουτσικόπουλοΚαθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/09/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος 2017 - 12:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
49330000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος