ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισμός Ειδικών Ενδοκρινικών Παραμέτρων ANIXNEYΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ V600E ΣΤΟ BRAF ΓΟΝΙΔΙΟ (100,00)» (43140000- Ε.Υ. Κ.Μάρκου) (19/06/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 510 / 12-06-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Προσδιορισμός Ειδικών Ενδοκρινικών Παραμέτρων ANIXNEYΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ V600E ΣΤΟ BRAF ΓΟΝΙΔΙΟ (100,00) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (30,00)», που χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ ΠΑΤΡΩΝ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μάρκου Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 04/07/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 - 12:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Ιούλιος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
43140000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Μάρκου