ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ» (37071700- Ε.Υ. Ι. Καούρης) (15/06/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 510 / 12-06-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το ΤΣΜΕΔΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Καούρη Ιωάννη του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30/06/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2017 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
37071700
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Καούρης