ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» (3117 – Ε.Υ.: Χ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ) (09/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 613/04-07-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ», που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χαράλαμπο Καλόφωνο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/07/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
3117
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ