ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλαγής Φάσης για αποδοτική παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στα Ελληνικά κτήρια» (Φ.Κ. 80484– Ε.Υ. Ι. Καούρης) (10/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 561/30-08-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλαγής Φάσης για αποδοτική παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στα Ελληνικά κτήρια» που χρηματοδοτείται από ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Καούρη του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 25/10/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80484
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Καούρης