ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ», (57470000 – Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (11/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 556 /02-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Κ. Πουλά, του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/07/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 (All day)
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57470000