ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)» (80590 - Ε.Υ. Ν.ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ) (12/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 606 / 06-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη ΔΥΟ (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)», που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V/A «Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ: 2018ΕΠ30160032, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Σαμπατακάκη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:27/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80590
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν.ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ