ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Novel matrix-based approaches in breast cancer therapy: Hyaluronan synthesis inhibition by 4-MU and salicylate "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"» (80626- Ε.Υ. Σ. Σκανδάλης) (18/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Novel matrix-based approaches in breast cancer therapy: Hyaluronan synthesis inhibition by 4-MU and salicylate "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"», που χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μια (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας ΕΝΔΕΚΑ (11) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 04/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019 - 1:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80626
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σ. Σκανδάλης