ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Finite element simulations in complex coating flows over patterned surfaces (FEM COATING)» (53430000, Ε.Υ.: Ι. Τσαμόπουλος) (8/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «“Multiscale Simulations of Complex Polymer Systems (MuSiComPS)”», που χρηματοδοτείται από LIMMAT, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Τσαμόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 5:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
53430000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Τσαμόπουλος