Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) Υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή και δημόσια ιστορία: διασταυρούμενες θεωρίες και μεθοδολογίες των ιστορικών σπουδών και των νέων τεχνολογιών_"Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"» (80628 – Ε.Υ.: Ε. Λεμονίδου) (07/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή και δημόσια ιστορία: διασταυρούμενες θεωρίες και μεθοδολογίες των ιστορικών σπουδών και των νέων τεχνολογιών», που χρηματοδοτείται από Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Έλλη Λεμονίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80628
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ε. Λεμονίδου