Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) υποψ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστομηχανική Νανοϊνωδών Εμφυτευμάτων με τη μέθοδο της ηλεκτροϊνοποίησης» (52280000 – Ε.Υ.: Δ. Μαυρίλας) (08/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «TECAS-MATCHING FUNDS», που χρηματοδοτείται από Eθνικούς Πόρους / ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δ. Μαυρίλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/10/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 8 Οκτώβριος 2018 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
52280000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Μαυρίλας