ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Σύνθεση και Μελέτη Οργανικών Φωτοενεργών Υλικών» (ΦΚ 80536 – Ε.Υ.: Ι. Καλλίτσης) (03/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της αρ. 560/27.07.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις  φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει, βάση των διατάξεων του Νόμου 4547/2018 άρθρο 98, μία (1) υποτροφία που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2018

Αρχεία: 
Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 6:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80536
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Καλλίτσης