ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Finite element simulations in complex coating flows over patterned surfaces (FEM COATING)» (53430000, Ε.Υ.: Ι. Τσαμόπουλος) (13/09/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου Multiscale Simulations of Complex Polymer Systems (MuSiComPS) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα LIMMAT, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Τσαμόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επιτυχούς διεκπεραίωσης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου  ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/09/2017
Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
53430000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Τσαμόπουλος