ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών μεμβρανών» (ΦΚ 50520000 – Ε.Υ.: Χ. Ντειμεντέ) (13/07/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 513/10.07.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013: Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ομάδες φωσφονίου», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Χ. Ντειμεντέ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει   μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας  τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/07/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 - 11:45πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
50520000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρυσοβαλάντω Ντεϊμεντέ