ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΦΚ Ε.494 – Ε.Υ.: Β. Μεγαλοοικονόμου) (20/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 492/09.01.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «FrailSafe: Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πράξης «Horizon 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας  έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/02/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2017 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
Ε.494
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου