ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ» (E.167- Ε.Υ. Γ. Κωστόπουλος) (28/12/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ARMOR», που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως επιβράβευση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ (ΑΔΑ ΩΚΨΛ4653ΠΣ-Ξ2Π, αριθ. 71633/28-4-2016), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Κωστόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 12/01/2017

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2016 - 12:15πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
Ε.167
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Κωστόπουλος