Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε ένα υποψ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Ανόργανη Χημεία-Χημεία Υλικών (80623 – Ε.Υ.:Β. Ταγκούλης) (29/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Έξυπνα» Νανοσωματίδια Κατάλληλα ως Θερμόμετρα και Ιχνηθέτες  Φθορισμού Στη Μαγνητική Απεικονιστική Τομογραφία.», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Π.Π., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Β. Ταγκούλη  Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας 12μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018 - 4:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80623
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Ταγκούλης