ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗYMENSO» (E.768- Ε.Υ. Α. Καζαντζίδης) (25/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 494 / 23-01-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «MENA Hybrid Solar System» (HYMENSO), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS», στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «ERANETMED Renewable Energies», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Καζαντζίδη Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/02/2017
Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2017 - 3:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2017 (All day)
Κωδικός Έργου: 
B.435
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Aνδρέας Καζαντζίδης