ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «OMIC-ENGINE – Πανεπιστήμιο Πατρών» (57610000- Ε.Υ. Γ.Σπυρούλιας) (09/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της αρ. 534/08-01-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του υποέργου «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE) – Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γ. Σπυρούλια, Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.  

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/03/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 9 Μάρτιος 2018 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57610000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Σπυρούλιας