Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προηγμένο και καινοτόμο λογισμικό προσομοίωσης και επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων στη βιομηχανία, IQ PATRAS» (80763 – Ε.Υ.:Δ. Πολύζος) (09/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 625 / 09-09-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  1 ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προηγμένο και καινοτόμο λογισμικό προσομοίωσης και επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων στη βιομηχανία, IQ PATRAS», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς  (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «: Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημοσθένη Πολύζο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/09/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80763
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Πολύζος