ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PhoMEE - Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική» (80583- Ε.Υ. Μ. Σιγάλας) (22/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 578/14-01-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας (1)  ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PhoMEE - Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο τον Μιχαήλ Σιγάλα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/02/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 - 8:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80583
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Σιγάλας