ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Re-Water Eco-technologies for the waste water management» (80594- Ε.Υ. Χ. Παρασκευά) (09/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου  «Re-Water Eco-technologies for the waste water management», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα Ιταλία, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1) υποτροφία, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/01/20199

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019 - 4:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80594
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ. Παρασκευά