Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) Μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» (80487 – Ε.Υ.: Ι. Καλλίτσης) (07/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» , (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΦΚ/MIS: 80487/5010930), που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» (Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 & Μέτρο 3.2.1.)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια (1) υποτροφία, σύμφωνα με άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του Ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 6 του Ν. 4559/2018, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/11/2018

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ
 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018 - 2:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80487
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ι. Καλλίτσης