ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON’S» (ΦΚ 80521- Ε.Υ.: Κ. Δερμών) (20/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 563/ 17.09.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Συμπληρωματική νευροπροστατευτική δράση της Κορινθιακής σταφίδας ως φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Ολοκληρωμένο καινοτόμο πλαίσιο ανάδειξης των μηχανισμών δράσης της με τη χρήση νευροεκφυλιστικών ζωικών προτύπων (CUReANT)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονική Υπεύθυνο την Κ. Δερμών, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μια (1) ανταποδοτική υποτροφία σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/10/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 5 Οκτώβριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80521
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Δερμών