ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CASTWATER: Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean» (57630000- Ε.Υ. Χ.Μπούρας) (23/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 601 / 20-05-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CASTWATER: Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΜΕD 2014-2020 (ΕΤΠΑ & Εθνικοί Πόροι) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Χρήστο Μπούρα  του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, του Πανεπιστημίου Πατρών ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/06/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
57630000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χ.Μπούρας