ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εγκατάσταση ρευματογραφών, Καταγραφή – Παρουσίαση και Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων θαλασσίων ρευμάτων - ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (80787 – Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (09/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση ρευματογραφών, Καταγραφή – Παρουσίαση και Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων θαλασσίων ρευμάτων», που χρηματοδοτείται από ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παύλο Αβραμίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/05/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80787
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Π. Αβραμίδης